GDPR en hoe de KVSGG omgaat met de persoonlijke gegevens van haar leden

U heeft er waarschijnlijk al over gehoord. Op 25 mei 2018 wordt GDPR van kracht in alle EU-lidstaten. GDPR staat voor General Data Protection Regulation, of in het Nederlands: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacywetgeving regelt hoe organisaties, zowel private ondernemingen als overheden, moeten omgaan met persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen gekoppeld worden aan een individu, zoals naam, adres, bankkaartgegevens, rijksregisternummer, e-mailadres en medische gegevens. Bovendien geeft GDPR burgers het recht om te bepalen aan wie, wanneer en hoe zijn of haar gegevens mogen worden verstrekt/gebruikt.

Bedrijven en organisaties hebben daarnaast een informatieplicht. Ze moeten aangeven dat onze persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt.

Samengevat: GDPR zorgt voor een transparante en zorgvuldige omgang met uw gegevens.

Hoe gaat de KVSGG om met uw persoonlijke gegevens?

Welke gegevens bewaren wij?
Het bestuur van de KVSGG bewaart van haar leden: naam en voornaam, postadres, mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en - indien nog te achterhalen – aansluitingsdatum.

Waarom bewaren en gebruiken wij uw gegevens?
Het bestuur van de KVSGG verbindt er zich toe de gegevens van haar leden enkel aan te wenden voor intern gebruik, zijnde: het versturen van
• uitnodigingen die verband houden met de interne werking en relevante activiteiten die verband houden met de voetbalarbitrage
• steunbetuigingen en wensboodschappen.

Waar bewaren en beheren wij uw gegevens?
Enkel de voorzitter en de secretaris van de KVSGG bewaren en beheren de persoonlijke gegevens van de leden van de KVSGG. Zij doen dat in een intern document.
Ieder lid van de KVSGG heeft te allen tijde het recht zijn of haar persoonlijke gegevens in te kijken, aan te passen en/of te laten verwijderen.

Toestemmingsverklaring
Indien u wenst dat de KVSGG uw gegevens niet bewaart en niet beheert, dient u dit per mail gericht aan de secretaris te laten weten.
Indien wij van u geen reactie ontvangen, gaan wij er van uit dat wij uw persoonlijke gegevens mogen bewaren en beheren zolang u lid bent van de KVSGG.


Alex Verstraeten Teis Derweduwen
secretris – G.C. voorzitter